Psykiske plager i yrkeslivet

Psykiske plager kan i betydelig grad kan tilskrives uheldige sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet, viser ny forskning fra STAMI.

Om lag 15 prosent av norske yrkesaktive rapporterte at de i løpet av siste måned var litt eller mer plaget av symptomer på angst og/eller depresjon.

Rollekonflikt og høye emosjonelle krav risikofaktorer

Opplevd rollekonflikt, høye emosjonelle krav, liten innflytelse over arbeidssituasjonen, mobbing/trakassering, samt fare for å miste jobben var arbeidsmiljøfaktorene som gav en forhøyet sannsynlighet for psykiske plager. Om lag ¼ av de rapporterte plagene kunne tilskrives disse faktorene, skriver STAMI på sin nettside.

Det er derfor viktig at arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten er seg bevisst uheldige psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet, samt arbeider strategisk og kontinuerlig med forebygging. 

16.10.2013