Forbundets organisasjon

EL og IT Forbundet har et godt utbygd organisasjonsapparat. Vi har klubber på hver arbeidsplass, som ivaretar medlemmene i deres arbeidssituasjon.

Vi har delt landet opp i 13 distrikter som alle har fast ansatte sekretærer til å ivareta medlemmenes interesser, og bistå klubber og medlemmer i klubbene. I tillegg kan det opprettes fagforeninger innenfor ulike avtaleområder som ivaretar forhold som har med tariffavtalene å gjøre. I store landsomfattende bedrifter, som Telenor, er det bygget opp landsomfattende klubber i hver virksomhet.

Landsmøtet har den høyeste myndighet i forbundet. Det samles hvert 4. år. Mellom landsmøtene er det landsstyret som legger handlingsplaner, bestemmer budsjett og fastsetter den politikken forbundet skal føre i perioden. Forbundsstyret møtes omtrent hver måned og har ansvaret for å iverksette de tiltak, planer og den politikk landsmøtet og landsstyret har bestemt. Den daglige driften av forbundskontoret er det den valgte ledelsen som har ansvaret for. Den valgte ledelsen består av leder, nestleder, hovedkasserer, leder for utviklingsavdelingen og leder for forhandlingsavdelingen.

Organisasjonskart

Forbundskontoret

På forbundskontoret er 31 mennesker ansatt for å yte service overfor medlemmer, klubber, fagforeninger og distrikter. Forbundskontoret er delt inn i fire avdelinger, administrasjon, utviklingsavdeling, forhandlingsavdeling og medlemsservice/økonomi.

Hvem vi er og hvordan du får tak i oss ser du her.


Forbundsstyret

Forbundsstyret består av forbundsleder, nestleder, hovedkasserer, leder av utviklingsavdelingen, leder av forhandlingsavdelingen og 14 representanter valgt på fritt grunnlag.

Forbundsstyret 2015 - 2019

Forbundsleder Jan Olav Andersen
Nestleder Vidar Hennum
Hovedkasserer Odd-Helge Reppe
Leder av Forhandlingsavdelingen Bjørn Fornes 
Leder av Utviklingsavdelingen Monica Derbakk

Svein Davidsen
Heidi Lie
Venke Marie Heimdal
Bjørn Tore Fremgården
Rolf Bersås
Øivind Juul Schjetne
Svenn Åge Johnsen 
Sissel Gundersen
Bjørnar Dahle
Petter Arnesen
Geir Gjestad
Erik Hodder
Markus Hansen
Kristine Wendt (ungdomsrepresentant)
Geir Wamstad (fast vararepresentant)

Landsstyret er den høyeste myndighet i forbundet når landsmøtet ikke er samlet. Landsstyret består av representanter fra distriktene og forbundsstyret. Landsstyret møtes minst to ganger i året og behandler saker som årsmelding, regnskap og budsjett.

Del: